Returer

Regelverk för returer av produkter till Wulff Supplies

Retur

Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att allt gods levererats enligt följesedel och att transporten är utan transportskador.

För att åberopa att vara är felaktig (transportskada, se nedan) skall kund reklamera till Wulff Supplies omgående, dock senast 8 dagar från leveransdatum samt enligt gällande rutinbeskrivning nedan returnera varan.

Inkommer reklamation efter 8 dagar förbehåller sig Wulff Supplies rätten att i förhållande till kund avgöra hur ansvarfrågan hanteras.

Vid reklamation skall kund kontakta Wulff Supplies kundservice per:

Telefon 020-451010
e-post till kundservice@wulffsupplies.se

Vid reklamation skall alltid uppges:
Artikelnummer
• Ordernummer
• Fakturanummer
• Orsak till reklamationen

för att erhålla ett aktuellt returnummer.

Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation.

Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Wulff Supplies tillhanda.

Vid retur av varan skall returfrakten till Wulff Supplies vara betald samt följesedel, faktura

och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Om ovanstående fakta saknas äger Wulff Supplies rätt att återsända varan till kund, och kund betalar frakten.

Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Wulff Supplies förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 SEK jämte moms om varan ej är felaktig och reklamationen ej accepteras.